• พิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

  http://mbn.ac.th/data/news/44/44_1_m.jpg

  พิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมวิชัย วงศ์ทวีทอง

 • คนเก่ง ม.พ.น. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  http://mbn.ac.th/data/news/43/43_1_m.jpg

  คนเก่ง ม.พ.น.

 • ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  http://mbn.ac.th/data/news/42/42_1_m.jpg

  รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๙

 • ภาพกิจกรรมอบรมผู้กำกับลูเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น

  http://mbn.ac.th/data/news/39/39_1_m.jpg

  ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2558

 • ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  http://mbn.ac.th/data/news/37/37_1_m.jpg

  ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 • ทัศนศึกษา กทม 2

  http://mbn.ac.th/data/news/36/36_1_m.jpg

  ทัศนศึกษา กทม 2

 • ทัศนศึกษา กรุงเทพ

  http://mbn.ac.th/data/news/35/35_2_m.jpg

  กิจกรรมทัศนศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • กิจกรรมเดิน - วิ่ง เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ครั้งที่ ๒

  http://mbn.ac.th/data/news/34/34_1_m.jpg

  วิ่งให้ไกล สู่เส้นชัย ถวายพ่อหลวง

 • พิธีถวายราชสดุดี

  http://mbn.ac.th/data/news/33/33_1_m.jpg

  วันวชิราวุธ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียก

 • การแข่งขันกีฬาสีภายในเครือพุทธนิคม ดอกบัวเกมส์ ครั้งที่ 5

  http://mbn.ac.th/data/news/32/32_1_m.jpg

  การแข่งขันกีฬาสีภายในเครือพุทธนิคม ครั้งที่ 5 ภายใต้ชื่อดอกบัวเกมส์ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 -3 กรกฎาคม 2557 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมพุทธนิคม

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 34764

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่มาตรฐานการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม
นิยมความเป็นไทย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น

พันธกิจ

1. ปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา
2. จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
3. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักใช้เทคโนโลยีในการค้นหาความรู้อย่างหลากหลาย
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะขนบธรรมเนียมประเพีณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอี้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม - จริยธรรม ตามหลักศาสนาและกฎชาวพุทธ 5 ข้อ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้เหมาะสมตามมาตรฐานช่วงชั้น
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
4. ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด
5. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา